Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 04-05-2021

Algemene Voorwaarden Leerkrachtsupport B.V.

Uitgever van Wijzeroverdebasisschool.nl en Begrijpendlezenextra.nl

Artikel 1: Definities
Afnemer: de school die bij Leerkrachtsupport B.V. en/of schoolleverancier een of meerdere licenties afneemt op een product of meerdere producten binnen een online omgeving. Elke schoollocatie die over een uniek BRIN-nummer van het Ministerie van OCW beschikt, wordt gezien als een aparte Afnemer met een eigen licentie.
Licentie: het recht op het gebruik van het product binnen de online online omgeving dat na het aangaan van de Overeenkomst en de betaling door de school van de eerst factuur wordt aangegaan.
Product: de content waartoe middels de licentie toegang is verleend aan Afnemer. Overeenkomst: de Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via een website van Leerkrachtsupport B.V. en door de aanvaarding hiervan door Leerkrachtsupport B.V. middels een schriftelijke bevestiging.
Gebruikers: de Gebruikers die op grond van de overeenkomst gebruik kunnen maken van het product en verbonden zijn aan Afnemer, zoals aangevraagd tijdens aanschaf van het product.
Licentievergoeding: de vergoeding die de Afnemer voor het gebruik van het product aan Leerkrachtsupport B.V. moet voldoen, zoals beschreven in de Overeenkomst.
Licentieperiode: de periode waarin de Afnemer recht heeft het Product te gebruiken.

Artikel 2: Identiteit van Leerkrachtsupport B.V.
Leerkrachtsupport B.V;
Scheveningseweg 6b, 2518 KT Den Haag;
Bezoekadres: John F. Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag;
Telefoonnummer: 085-7441137;
e-mailadres: [email protected];
KVK-nummer: 77201191;
BTW-identificatienummer: NL860932898B01.

Artikel 3: Gebruiksrecht en eigendom
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Product berusten bij Leerkrachtsupport B.V.. Leerkrachtsupport B.V. verstrekt aan de Afnemer een Licentie tot het Product, tegen betaling van de door Leerkrachtsupport B.V. vastgestelde vergoeding.
3.2 De Afnemer verkrijgt het recht het Product gedurende de duur van de Licentieperiode te gebruiken.
3.3 Het is de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in het Product of in delen van het Product aan te brengen.
3.4 Het is de Afnemer niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Leerkrachtsupport B.V..
3.5 Het is de Afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Leerkrachtsupport B.V. het Product of delen van het Product te (laten) verveelvoudigen of te verspreiden.
3.6 Leerkrachtsupport B.V. zal het Product naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in het Product, of dit te vervangen door een gelijksoortig Product.

Artikel 4: Duur en beëindiging
4.1 De Licentie wordt afgesloten voor de periode die is vastgelegd in de Overeenkomst. In geval van  een aanbieding waarbij de klant extra maanden gratis krijgt, is er nog steeds een betaalverplichting voor de Licentie voor de afgesloten periode die is vastgelegd in de overeenkomst. 
4.2 Leerkrachtsupport B.V. is gerechtigd de toegang tot de Licentie tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn en zonder tot restitutie van de betaalde vergoeding verplicht te zijn, indien blijkt dat de Afnemer de Licentie in strijd met de Overeenkomst gebruikt, dan wel indien de Afnemer anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of Leerkrachtsupport B.V. in redelijkheid mag aannemen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Bij handelen in strijd met de Overeenkomst staat het Leerkrachtsupport B.V. vrij om juridische stappen te ondernemen teneinde de schade die zij daardoor lijdt, vergoed te krijgen en haar rechten te bewaren.
4.3 Indien de Licentie wordt verstrekt voor één jaar of een andere overeengekomen periode, dan wordt deze stilzwijgend telkens met één jaar verlengd tegen de vergoedingen en voorwaarden die gelden aan het begin van dat nieuwe jaar, tenzij de Licentie door één der partijen schriftelijk vóór de einddatum van de licentie wordt opgezegd via Leerkrachtsupport B.V., t.a.v. Wijzer over de Basisschool, uitsluitend schriftelijk via John F. Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag of per e-mail via [email protected].
4.4 Bij wijziging van naam- en adresgegevens, en bij fusie of ontvlechting, dient de Afnemer Leerkrachtsupport B.V. hierover schriftelijk te informeren, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging.
4.5 Bij faillissement of surseance van betaling dient de Afnemer, of de haar vertegenwoordigende instantie, Leerkrachtsupport B.V. hierover terstond schriftelijk te informeren. In geval van faillissement of surseance van betaling heeft Leerkrachtsupport B.V. het recht om de toegang tot de Licentie met directe ingang te beëindigen, beperken of op te schorten en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor verplicht te worden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Leerkrachtsupport B.V. is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van het Product. Mocht Leerkrachtsupport B.V. toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van het betreffende Product voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
4.2 De Afnemer vrijwaart Leerkrachtsupport B.V. ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 6: Tarief en vergoeding
De Afnemer betaalt per jaar of een andere overeengekomen periode een overeengekomen vergoeding voor de Licentie of een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 7: Betaling
7.1 Vergoedingen worden voorafgaand aan de ingangsdatum van de Overeenkomst gefactureerd.
7.2 Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Leerkrachtsupport B.V. is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Afnemer.
7.3 Bestelling geschiedt bij Leerkrachtsupport B.V. of bij een hiertoe door Leerkrachtsupport B.V. aangewezen schoolleverancier. Facturering en levering aan de Afnemer geschiedt door Leerkrachtsupport B.V. en/of aangewezen schoolleverancier.

Artikel 8: Cookies
8.1 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van cookies, voor zover de Telecomwet dat toestaat. Leerkrachtsupport B.V. maakt onder meer gebruik van cookies ten behoeve van inloggemak en het maken van geanonimiseerde statistieken, gericht op verbetering van het Product.
8.2 Door het aangaan van de Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor gebruik van geaggregeerde (niet persoonlijk herleidbare) data.

Artikel 6: Overige bepalingen
9.1 Leerkrachtsupport B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Afnemer.
9.2  Op de Overeenkomst en deze voorwaarden en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

MENU

Contact
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

CONTACT

President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Nederland